תקנון האתר ותנאי השימוש


אנא קראו את תנאי השימוש בטרם שימוש באתר

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

כללי 

אתר  galdigital  (אשר ייקראו יחדיו להלן: "האתר"). 

הניסיון והידע של כמעט שלשה עשורים והרגע שבו קיבלה חברתנו את שילוב מחלקת הדפוס למחלקת הדפסות תמונות והגדלת  ומעבדות פיתוח תמונות ויצור האלבומים השירותים      שבאתר החברה  על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה וקלה  והנאה מרובה מהמוצרים השונים .

האתר בבעלות  חברת גל ביאליק מעבדות צילום  בע"מ ח.פ 512587791  (להלן: "החברה"). 

כתובתנו דרך עכו 140 קריית ביאליק . 

דוא"ל: info@photogal.co.il, ובטלפון: 04-8733884 בימים א`- ה` בין השעות 09:00 – 16:00.

התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור              


והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות.

 אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.

לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית של התקנון, הי הגרסה שהופיעה באתר             

במועד השימוש ואו במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש            

באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.

מטעמי נוחות בלבד  תנאי השימוש ותקנון החברה נוסחו בלשון זכר ומתייחס לשני המינים באופן זהה.

אבטחת מידע וסליקה

האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).

 

שימוש בפרטי קשר ודיוור ישיר - נא עיין בהוראות נוספות במדיניות פרטיות

המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ"ב.

המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ`קבוקס) לקבלת דיוורים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדוא"ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה  לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.

למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: service@digialbum.co.il, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבל דיוור כאמור.

תנאי שימוש באתר 

השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים  ומדויקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר,

 וכי החברה לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע"י המשתמש.

היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

הנכם בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ,לרבות משתמש בגוגל או פייסבוק המשתמש נותן הסכמתו לחברה לקבל פרטים בנוגע למינו, תאריך הלידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו

באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה וכשיר לבצע פעולות של תשלום , אשר יציג אמצעי תשלום תקף.

בקבלת הסכם זה המשתמש לא יעשה בה שימוש לרעה לרבות העלאת תכנים ואו תמונות אשר מכילים        

אופי מאיים ,בוטה, גזעני ,ואו מעליב  ואו בכל חומר פורנוגרפי שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול  דעתה הבלעדי.

האתר והאפליקציה מציעים מגוון רחב של שירותים, כלי עיצוב  ומוצרים, אשר מתעדכן מעת לעת. האתר מאפשר העלאה ואחסון של  מוצרי דפוס דיגיטלי ןתמונות וקבצים דיגיטליים  אחרים, שיתוף משתמשים אחרים באותם חומרים, שימוש בכלי עיצוב לצורך יצירת מוצרים דיגיטליים, שירותי עיצוב אישיים galdigital") , והזמנה של  מוצרי דפוס כגון  פנקסי חשבונות, כרטיסי ביקור, פוליירים, רול אפ, מגנטים,  אלבומים דיגיטליים, לוחות שנה, הדפסות על קנבס,  הדפסות על מוצרים, ספרים אישיים, מתנות אישיות ועוד (להלן: "השירותים והמוצרים").

השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד.  

לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים  ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה  הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים  ובמוצרים  מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן  מלא  ובין לחלק משרותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

      העלאת חומרים והזמנות באתר


המשתמש מתחייב ומאשר כי החומרים שיועלו על ידו לאתר לרבות חומרים שיועלו לחשבונו בלבד אינם מפרים  הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומרים וכי אין בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.

מובהר בזה במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על החומרים שמועלים לאתר ולאפליקציה ע"י  המשתמשים לרבות חומרים שמשתמשים ישתפו בהם אחרים. החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם. עם זאת, מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר  ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס  כל חומר, אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע"י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה.  החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.

 לאחר העלאת חומרים לחשבון המשתמש באתר (להלן:"החומרים"), החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר את אחסונם בחשבון המשתמש לזמן מוגבל. החברה לא תישא בכל אחריות לשמירתם ו/או לגיבויים של החומרים. לפיכך, מומלץ בזה למשתמש לגבות את כל החומרים, באמצעי גיבוי עצמאיים, שאינם קשורים לאתר.

ככלל, החברה תעשה מאמץ סביר לשמור חומרים שהועלו על ידי המשתמש לחשבונו באתר לתקופות זמן מוגבלות, כדלקמן: חומרים אשר טרם בוצעה הזמנת הדפסה ביחס אליהם, ייעשה מאמץ לשמרם למשך תקופה של 3 חודשים וחומרים שהוזמנו והודפסו ייעשה מאמץ לשמרם למשך תקופה של 6 חודשים ממועד הזמנת ההדפסה. בחלוף תקופות אלו חומרים אלו יוסרו וימחקו מהאתר, מבלי שהחברה תהיה מחוייבת למסור התראה מוקדמת על מחיקתם.

מובהר במפורש כי החברה לא תישא בכל אחריות במקרה שחומרים יפגעו או יאבדו. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהשירותים אינם כוללים שירותי גיבוי, כי החברה לא תיחשב כמי שהחומרים נמסרו לשמירתה  והמשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה בשל אבדן או נזק  לחומרים.

חשוב ביותר: משתמש שאינו מעוניין כי חומרים שהעלה לאתר ישמרו, חייב לפנות בכתב לשירות הלקוחות בבקשה למחיקת החומרים ולוודא קבלת אישור בכתב על כך.

 האתר מעמיד לרשות המשתמשים תוכנות, פונקציות וכלים לעיצוב מוצרי הדפוס (להלן: "כלי העיצוב") ותכנים גרפיים כגון תבניות,רקעים איורים, מסכות מדבקות וכיוצ"ב (להלן: "תכנים גרפיים") . כל הזכויות בכלי העיצוב ובתכנים הגרפיים, לרבות זכויות קניין רוחני, הינן בבעלות  החברה ו/או ברישיון הנתון לה.

למשתמש ניתן בזה רישיון שימוש שאינו בלעדי בכלי העיצוב ובתכנים הגרפיים, וזאת אך ורק לצורך עריכת החומרים ועיצובם לצורך הזמנת מוצרי דפוס מהחברה.

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להפיץ ו/או לבצע הנדסה לאחור של איזה מכלי העיצוב ו/או התכנים הגרפיים ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לרישיון הניתן במסגרת תקנון זה.

כלי העיצוב והתכנים הגרפיים מוצעים לשימוש המשתמש כפי שהם (AS IS). למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה לגבי כלי העיצוב והתכנים הגרפיים, תקינותם, תפקודם, תכונותיהם,  ושינויים שנעשו בהם במסגרת עדכונים שיתבצעו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזה למשתמש, כי כלי העיצוב, כמו כל אמצעי טכנולגי, אינם חפים מתקלות או שגיאות, והמשתמש יהיה מנוע מלעורר כל טענה ו/או דרישה בשל תקלה ו/או שגיאה כאמור.

הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע"י המשתמש, המוצר שהוזמן עובר באופן אוטומטי להדפסה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר אישורה הסופי ע"י המשתמש. 

לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ושגיאות הגהה, ממדי המוצר המוזמן (אורך ורוחב), רזולציית ההדפסה המבוקשת, מיקום התכנים במוצר (טקסט ותמונה) וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

תמונות ותכנים אשר מקורן מהטלפון החכם ואו מטאבלט ואו קובץ /תמונה שהורדה מהאינטרנט  ברוב המקרים הינם קבצים עם בעיות של רזולוציה  נמוכה שמשפיע על איכות התמונה, ובמיוחד בבחירת תמונה להגדלה שברוב המקרים קיים סיכוי לטשטוש והחברה לא תישא בכל אחריות.

יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע"י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה.  המשתמש מתחייב  לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).

כמו כן מובהר כי עלולות לחול סטיות של עד 10 מ"מ ממידת המוצר שהוזמן להדפסה לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

אישור הזמנה, בין הזמנה מקוונת ובין טלפונית, יתבצע לאחר חיוב אמצעי התשלום של המשתמש ואישור החיוב ע"י חברת האשראי של המשתמש . הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").

חשוב ביותר: הזמנה שלא נשלח בגינה אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל של המשתמש תיחשב כהזמנה שלא אושרה.

זמן יצור תוך 4 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה. זמני האספקה של המוצרים יהיו בתוך המועדים המפורטים באתר בהתאם לסוג המוצר המוזמן ודרך השילוח שנבחרה ע"י המשתמש.

חשוב ביותר: נוכח העובדה שאספקת המוצרים מבוצעת ע"י חברות שליחים חיצוניות או דואר ישראל או חברת דואר אחרת, לחברה אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לפיכך, אחריותה של החברה במקרה בו מוצר לא יסופק בפועל למשתמש תוך המועדים המצויינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבלת לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן, ופרט לכך, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות נוספת.

מובהר כי אירועים של כח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אויר קיצוני, אירועים בטחוניים וכן שביתות או השבתות בחברות הדואר בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן), יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.

דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש. איסוף עצמי ללא תשלום אפשרי אך ורק במשרדי החברה בקריית ביאליק.

משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר, מחוייב לאספו תוך 21 ימי עסקים ממועד בו הודיעה לו החברה כי המוצר מוכן לאיסוף. אם ובמידה שהמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור הוא יחוייב בדמי אחסון בשיעור של 3ש"ח לכל יום, ובחלוף שישה חודשים החברה תהיה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את מיקום האיסוף העצמי אם בכלל  ו/או את סוגי המשלוחים ו/או את דמי המשלוח בגינם ו/או את זמני האספקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות חברות שליחים מוגבלת לאזורים וישובים מסויימים. לאזורים וישובים אליהם לא יתבצעו שליחויות , הדיוור יתבצע באמצעות דואר ישראל או חברת דואר אחרת בלבד,  ולמשתמשים לא תהא כל טענה בקשר לכך.

החברה רשאית לדרוש הצגת פרטים מזהים או נוכחות וחתימה של בעל כרטיס האשראי ששילם עבור המוצר כתנאי למסירת המוצר.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזק שאופיו פגיעה בפרטיות, אם יגרם למשתמש, במקרה של הגעה או מסירה של המוצר שהוזמן לכתובת אחרת מזו שהוזמנה או לידי צד שלישי כלשהו, וזאת לרבות במקרה שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של החברה.

במקרה של נזק או אבדן למוצר שנגרם בעטיה של החברה או הגורם המשלח, יהיה זכאי המשתמש לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של החברה וללא עלות של דמי משלוח. פרט לכך החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.

במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירת המשתמש.

ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, וכל דין רלוונטי.

המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות ועל כן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לאחר שישלח ע"י החברה אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין לאחר אישור ההזמנה.

ימי עסקים לעניין תקנון זה ובכל מקום באתר בו נעשה שימוש במונח זה פירושם ימים א`-ה`, למעט חגים וערבי חג.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמש יהיה מחוייב בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לחברה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג` כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע"י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם מתחיבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע"י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע"י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

שיפוי

המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין,  בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לחברה ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, עקב  הפרה של הוראה  מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.

 החברה רשאית מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניה, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.

כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.

הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי.

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים בחיפה והקריות.